Zajęcia specjalistyczne

 

Wszystkie zajęcia specjalistyczne są dla dzieci bezpłatne :)

 

Logopedia

Logopedia

Zajęcia logopedyczne w naszym Przedszkolu prowadzi p. Anita Bembnowicz-Matuszewska posiadająca ukończone dwuletnie studia podyplomowe Logopedia ogólna na Uniwersytecie Wrocławskim oraz p. Barbara Walas posiadająca ukończone studia podyplomowe  z Terapii pedagogicznej i logopedii na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Cel zajęć:

Cel zajęć:

 • Stymulowanie prawidłowego rozwoju językowego dzieci.
 • Wykrywanie i usuwanie wad wymowy.
 • Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń.
 • Doskonalenie mowy już ukształtowanej.
 • Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń
 • Wypracowanie zręcznych i celowych ruchów języka, warg i podniebienia miękkiego.
 • wydłużenie fazy wydechowej,
 • uzyskanie równomierności siły wydechu,
 • nabycie umiejętności ekonomicznego zużywania powietrza,
 • rozruszanie przepony,
 • zapobieganie mówieniu na wdechu,
 • wyrabianie nawyku oddychania przez nos, gdy wdech nosem: oczyszcza wdychane powietrze, nagrzewa wdychane powietrze, nawilża wdychane powietrze, zmniejsza opór powietrza, które wdychane ustami dostaje się z dużą siłą bezpośrednio do płuc
 • kształcenie uwagi słuchowej,
 • kształcenie pamięci słuchowej,
 • wykształcenie umiejętności rozróżniania siły dźwięków, ich wysokości i rytmu,
 • opanowanie umiejętności rozpoznawania źródła i kierunku dźwięku, ilości dźwięków (dużo – mało), głośności(głośno – cicho),
 • uczenie kojarzenia dźwięku słów i zadań z określoną sytuacją
 • opanowanie umiejętności różnicowania i naśladowania głosów zwierząt, pojazdów,
 • opanowanie umiejętności analizy słów na sylaby,
 • opanowanie umiejętności rozpoznawania początku i końca wyrazu,
 • doskonalenie umiejętności wydzielania z ciągu mownego wyrazów i zdań rozumienie ich znaczenia
 • regulacja napięcia mięśni krtani i gardła
 • modelowanie siły natężenia głosu
 • modelowanie wysokości głosu

 

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Zajęcia terapii pedagogicznej w naszym Przedszkolu prowadzi p. Joanna Bojarzyńska, posiadająca ukończone studia podyplomowe z Terapii pedagogicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,  p. Barbara Walas posiadająca ukończone studia podyplomowe  z Terapii pedagogicznej i logopedii na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz p. Katarzyna Stawicka - Kąkol posiadająca ukończone studia podyplomowe z diagnozy i terapii peadgogicznej w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Pabianicach

Cel zajęć:

 • Stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych
 • Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach dzieci
 • Eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji
 • Stymulacja rozwoju i korekta zaburzonych procesów poznawczych warunkujących uczenie się, obejmująca:
  • ćwiczenia orientacji przestrzennej;
  • ćwiczenia  orientacji położenia własnego ciała;
  • ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej
  • ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowo- -słuchowej;
  • ćwiczenia sprawności manualnej;
  • ćwiczenia rozwijania odporności emocjonalnej, motywacji do pracy, koncentracji uwagi i pamięci;
  • ćwiczenia usprawniające proces czytania i pisania z uwzględnieniem ćwiczeń na koncentrację uwagi, spostrzegawczości;
  • ćwiczenia kształtujące umiejętność porównywania, segregowania i samokontroli.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne prowadzi w naszym Przedszkolu p. Joanna Bojarzyńska, posiadająca ukończone studia podyplomowe z Terapii pedagogicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, p. Barbara Walas posiadająca ukończone studia podyplomowe na z Terapii pedagogicznej i logopedii na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz p. Katarzyna Stawicka - Kąkol posiadająca ukończone studia podyplomowe z diagnozy i terapii peadgogicznej w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Pabianicach

To jeden z rodzajów zajęć specjalistycznych. Zajęcia te przeznaczone są dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce. Są one ukierunkowane na usprawnienie funkcji zaburzonych (korekcja) oraz na wspomaganie funkcji dobrze się rozwijających (kompensacja), które mogą być wsparciem dla funkcji zaburzonych lub w razie potrzeby je zastąpić. 

Gimnastytka korekcyjna

Gimnastytka korekcyjna

Gimnastykę korekcyjna prowadzi w naszym Przedszkolu p. Tadeusz Krzyżanowski, posiadający ukończone studiia podyplomowe w zakresie Nowoczesnych technik promocji zdrowia i korekcji wad postawy oraz ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej.

Cel zajęć:

 • Wyeliminowanie lub zmniejszenie płaskostopia u dzieci.
 • Uświadomienie dziecku i rodzicom istnienia wady i związanych z tym zagrożeń.
 • Wzmocnienie mięśni odpowiedzialnych za utrzymanie łuków i decydujących o wydolności stopy.
 • Wyrobienie nawyku prawidłowego stawiania stóp w chodzie, biegu oraz poprawnego trzymania ich w staniu i siedzeniu.
 • Wyrobienie u dzieci systematyczności w ćwiczeniu stóp.
   

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

Zajęcia terapaii integracji sensorycznej (SI) prowadzi w naszym Przedszkolu p. Ewa Bembnowicz oraz p. Anita Bembnowicz-Matuszewska  posiadające certyfikaty ukończenia kursów I i II stopnia w zakresie integracji sensorycznej uprawniający do prowadzenia diagnozy, opracowywania i prowadzenia terapii; członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Cel zajęć:

 • rozwijanie prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego) prowadzace do prawidłowego funkcjonowania dziecka

 

Terapia integracji sensorycznej jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tej zabawy dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy (co wiemy z diagnozy). Terapia ta zwana „naukową zabawą” odbywa się w przyjemnej sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych. 
 

 

Terapia ręki

 Terapia ręki

Zajęcia terapii ręki prowadzą panie: Dorota Krzyżanowska i Dorota Wełygan, posiadające certyfikaty ukończenia kursów I, II i III stopnia w zakresie Terapii ręki oraz certyfikat ukończenia kursu: "Grafomotoryka dzieci. Diagnoza i terapia", prowadzonych przez Centrum Szkoleniowe SOYER we Wrocławiu.

Cel zajęć:

•    poprawa sprawności ruchowej kończyn górnych,
•    udoskonalenie sprawności manipulacyjnej rąk,
•    udoskonalenie czynności samoobsługowych,
•    udoskonalenie wykonywania kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców,
•    doskonalenie umiejętności chwytu,
•    doskonalenie pisania (grafomotoryki),
•    doskonalenie koordynacji pracy obu rąk,
•    doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
•    wspomaganie utrzymywania prawidłowej postawy,
•    poprawa koncentracji.
 

Arteterapia

 Arteterapia

Arteterapię z naszymi dziećmi realizuje p. Joanna Bojarzyńska, posiadająca uikonczony kurs doskonalący w zakresie Arteterapii w pracy z grupami dziecięco-modzieżowymi, prowadzony przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) Centrum Terapii i Edukacji Psychologiczno-Pedagogicznej ANIMA we Wrocławiu.

Cel zajęć:

 • zmniejszenie poziomu napięcia emocjonalnego
 • wyzwalanie kreatywności, wzbogacanie włąsnej osobowości
 • odreagowanie emocji, relaksacja.

Zajęcia społeczno-emocjonalne

Zajęcia społeczno-emocjonalne

Zajęcia społeczno-emocjonalne  //  zawieszone do odwołania.

Cel zajęć:

Zajęcia mają na celu: kształtowania umiejętności społecznych, korekty występujących zaburzeń w rozwoju społeczno – emocjonalnym, opanowania i rozwijania przez nie nowych, bardziej konstruktywnych sposobów funwkcjonowania (np. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek, kształtowanie u dzieci umiejętności społecznych z zakresu relacji dziecko – dorosły itp.).

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne prowadzi w naszym przedszkolu p. Marta Walków - Mazak, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki (Edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną) oraz p. Elżbieta Ułasik, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki  oraz edakacji i rehabilitacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Cel zajęć:

 • dynamizowanie możliwie najpełniejszego rozwoju dziecka
 •  podniesienie stopnia funkcjonowania społecznego dziecka
 •  przeciwdziałanie ewentualnym wtórnym zaburzeniom emocjonalnym dziecka na tle istniejących trudności
 • maksymalne rozwijanie mocnych stron dziecka
 • wzmacnianie i usprawnianie zaburzonych obszarów funkcjonowania
 • w mirę możliwości zastępowanie istniejących deficytów innymi funkcjami.

                                                                      

Kontakt

 • Przedszkole Miejskie Nr 1
  67-120 Kożuchów
  ul. 22 Lipca 1807 nr 45
 • 68 355 24 58
  dyrektor wew. 34
  księgowość wew. 33
  intendent wew 32

Galeria zdjęć